Sıkça Sorulan Sorular

1.Yüksek lisans programlarına ait başvuru tarihleri ve koşullarını nereden öğrenebilirim?

Lisansüstü programlarına öğrenci kontenjanları ve hangi lisans mezunlarının hangi programa alınacağı, başvuru şartları, adaylardan istenilen belgeler ve sınav tarihleri her yıl Enstitümüzün belirlediği tarihlerde üniversitemiz (www.adiyaman.edu.tr) web sayfasından duyurulmaktadır.

2. Yüksek lisans programlarına girmek için aynı bölümden mi mezun olmalıyım?

Yüksek Lisans Programlarına başvuru koşulları ve mezuniyet durumu ilgili Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından belirlenmektedir. Anabilim Dalları farklı alanlardan(alan dışından) mezun öğrencileri kabul etmekte ancak Bilimsel Hazırlık programı uygulamaktadır.

3. Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

  • Başvuru Formu (kayıt esnasında enstitümüzden ve enstitümüzün web sayfasından temin edebilirisiniz)
  • Lisans diplomasının noterden veya resmi kurumdan onaylı fotokopisi,
  • Lisans not çizelgesinin (transkriptinin) onaylı fotokopisi (lisans not ortalaması 4 lük sisteme göre belirlenmiş olan adayların lisans not ortalaması en az 2.00 olmalı ve bu adayların 100 lük sistemdeki eşdeğer lisans not ortalamasını gösteren belgeyi mezun olduğu üniversiteden temin ederek, başvuru esnasında teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim etmeyen adayların lisans not ortalamasının 100 lük sisteme göre eşdeğeri, Yükseköğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu eşdeğerlik tablosuna göre belirlenecektir),
  • Başvuru tarihi itibari ile son üç yıl içerisinde yapılmış ALES’ten ilgili puan türünden en az 55 puan alındığına dair belgenin noterden veya resmi kurumdan onaylı fotokopisi,
  • ÜDS veya KPDS sonuç belgesinin veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslar arası yabancı dil sınavına (TOEFL, IELTS v.b.) ait sonuç belgesi
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi (nüfus cüzdanının aslı, başvuru sırasında mutlaka adayın yanında olmalıdır),
  • Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf ve 1 adet plastik mavi dosya,
  • Erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak askerlik durum belgesi (askerlik görevini tamamlayan adaylar için de terhis belgesinin fotokopisi),


4. Sonuçlar nerede duyuruluyor?
Sonuçlar(www.adiyaman.edu.tr) WEB sayfamızda ilan edilmektedir.

5. Yüksek lisans başvurusu için ALES puanı kaç olmalı?
Tezli Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES ilgili alana ait puan türünde ALES en az 55 puan alınmalı. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı getirme şartı ve ALES taban puanı üniversitemiz senatosunca belirlenir.


6. ALES puanının geçerlilik süresi kaç yıldır?
Sınava girildiği tarihten itibaren 3 yıl geçerlidir.

7. Yüksek lisans başvurusu için hangi Yabancı Dil puanı gerekli midir?
UDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından UDS’ ye eş değer sayılan ulusal veya uluslararası düzeyde kabul gören KPDS vb. yabancı dil sınavına girmiş olmak gerekir.

8. Lisansüstü giriş puanlarının değerlendirilmesinde kullanılan yüzdelik oranlar nelerdir?
Yüksek Lisans Programları için; ALES' in % 50' si, lisans not ortalamasının % 30' u, yabancı dil puanın % 20' si alınarak yapılır ve toplamda en az 55 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

9. Kesin kaydımı nerede vene zaman yaptırmalıyım?
Üniversitemiz (www.adiyaman.edu.tr) web sayfasında kesin kayıt tarihleri ve yeri ilan edilmektedir.

10. Benim adıma kesin kaydımı başkası yapabilir mi?
Kayıtlar her öğrencinin bizzat kendisi ya da noterden vekâlet verdiği kişi tarafından yapılır.

11. Her dönem kayıt yenilemek zorunda mıyım?
Öğrenciler her dönem başında kayıt yenilemek zorundadır. Kayıt yenilemeyen süreler azami öğrenim süresinden sayılır.

12. Yüksek Lisansta program süresi ne kadardır?
Tezli Yüksek Lisans programlarının normal süresi 4 yarıyıl, azami süresi 6 yarıyıldır. Normal sürede (2 yılda) öğrenimini tamamlayamayan öğrenciye en fazla 2 yarıyıl ek süre verilir. Tezsiz Yüksek Lisans programlarının normal süresi ise en az 3 yarıyıl, azami süresi 4 yarıyıldır.

Azami süre sonunda öğrenimi tamamlayamayan öğrenciler ise 6111 sayılı kanun ve ilgili kanunların hükümleri çerçevesinde öğrenimlerine devam ederler.

13. Normal öğrenim süresinde ders ve tez süresi ne kadardır?
Tezli Yüksek Lisans programlarında ders aşaması 2 yarıyıl, tez aşaması 2 yarıyıldır.


14. Ders ve kredi durumu nedir?

Tezli Yüksek Lisans programları 21 krediden az olmamak şartıyla en az 7 ders, bir seminer ve bir uzmanlık alan dersi ( tez çalışmasından) oluşur.

Tezsiz Yüksek Lisans programları 30 krediden az olmamak şartıyla en az 10 ders, bir dönem projesinden oluşur.

15. Daha önce herhangi bir yüksek lisans programından almış olduğum dersleri nasıl kredi yükünden düşürtebilirim?
Bu dersleri kredi yükünden düşürtmek için eğitim öğretimin başlamasını takiben 1 ay içerisinde, ilgili anabilim dalınıza müracaatta bulunulması gerekmektedir. Kayıtlı olduğunuz anabilim dalı, durumu üst yazı ile Enstitü Müdürlüğüne bildirecek ve son karar Enstitü Yönetim Kurulunca verilecektir.

( Düşülecek derslerin kredi toplamı Tezli Yüksek Lisans öğrencileri için 7 krediden, Tezsizyüksek lisans öğrencileri için ise 10 krediden fazla olamaz.

16. Derslere devam zorunluluğu var mıdır?
Teorik derslere % 70, uygulamalara % 80'den az olmamak koşulu ile derslere devam zorunludur.

17. Bir dersten başarılı olabilmek için kaç puan almak gerekir?
Bir dersten başarılı olabilmek için yarıyıl sonu sınav not ortalamasının 100 (yüz) tam puan üzerinden yüksek lisans için en az 70 olması gerekir. Arasınavın başarı notuna katkısı % 40, yılsonu sınavının başarı notuna katkısı %60’ tır.


18. Başarısız olduğum dersi tekrar almak zorunda mıyım?
Evet. Başarısız olunan bir dersi öğrenci azami ders alma süresi içinde tekrar alabilir veya zorunlu ders olmamak koşuluyla o dersin yerine aynı kredi değerinde başka bir ders alabilir

19. Başarısız olduğum dersi ne zaman alabilirim?
Güz yarıyılında başarısız olunan ders takip eden güz yarıyılında, bahar yarıyılında başarısız olunan ders takip eden bahar yarıyılında alınmak zorundadır.

20. Almış olduğum nota itiraz edebilir miyim?
Derslerin sınav sonuçlarına sadece maddi hataya ilişkin itirazda bulunulabilir. İtirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içinde enstitü müdürlüğüne yazılı olarak yapılır. Enstitü müdürü sınav sonucu ile ilgili maddi hatanın bulunup bulunmadığını ilgili anabilim dalı başkanı ve dersin öğretim üyesi ile birlikte değerlendirerek belirler ve enstitü yönetim kuruluna sunar. Değişikliği enstitü yönetim kurulu karara bağlar

21. Mazeretimden dolayı yılsonu sınavına giremedim. Ne yapabilirim?
Herhangi bir sağlık kurumundan alınan sağlık raporu ile veya doğal afet ve kaza nedeniyle mahallin en büyük mülki amirinden alınacak bir belge ile mazeretini belgelendiren öğrencilere giremediği yarıyıl sonu sınavları için enstitü yönetim kurulunca mazeret sınavı hakkı verilir. Bunun dışında kabul edilebilecek haklı ve geçerli nedenlere enstitü yönetim kurulu karar verir.

22. Seminer dersini ne zaman almam gerekir?
Yüksek lisans öğrencileri seminer dersini en erken 2 yarıyılda alabilir ve en geç dördüncü yarıyıl sonuna kadar seminer dersini başarıyla tamamlamak zorundadır.(Tezli) Yüksek lisans öğrencileri bir seminer dersi almak zorundadır.

23. Uzmanlık alan dersini (Tez çalışmasını ) ne zaman alabilirim?
Kredili derslerin (en az 21 kredilik 7 dersi) başarı ile tamamlandığı dönemin sonunda takip eden yarıyıl başlamadan öğrenci danışmanının onayıyla Web sayfamızdan alacağı Tez Önerisi Hazırlama formunu doldurarak, EABD Başkanlığı’na teslim eder. EABD tarafından EYK’na sunulur ve EYK Kararı ile kesinleşir. Takip eden yarıyıldan itibaren uzmanlık alan dersini almaya (tez çalışmasına) başlarsınız.

24. Uzmanlık alan dersini (tez çalışması)en fazla kaç dönem alabilirim?
Kredili derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler 3. yarıyılın başından itibaren uzmanlık alan dersini alabilirler. Uzmanlık alan dersi en az 2 yarıyıl alınmak zorundadır. Mezun oluncaya kadar danışmanın isteğine bağlı olarak almak zorundadır.

25. Uzmanlık alan dersi (tez çalışması)almak zorunda mıyım?
Uzmanlık alan dersi danışmanının isteğine bağlı olarak alınır ve zorunludur.

26. Dördüncü dönemimdeyim ancak tezimi dönem sonuna kadar yetiştiremeyeceğim, ek süre alabilir miyim?
Enstitü Yönetim Kurulunca 2 (iki) yarıyıla kadar ek süre verilebilir.

27. Tez konusunda değişiklik yapabilir miyim?

Web sayfamızdan alınacak Tez konusu değişikliği formunu doldurup Danışman onayından sonra EABD Başkanlığı’na teslim edersiniz. EABD tarafından enstitüye gönderilir. EYK Kararı ile kesinleşir. Ancak, zorunlu haller dışında tez konusu değiştirilen öğrenci, EYK Karar tarihini takip eden en az 3 aydan önce tezini teslim edemez.(tez savunmasına giremez). Tez Konusu değişmeyip sadece tezin adında yapılan değişikliklerde bu zorunluluk (3 ay)yoktur.

28. Teze geçtim kayıt yaptırmam gerekir mi?
Öğrenci mezun olana kadar her dönem kayıt yaptırmak zorundadır.

29. Tezimi ne zaman savunmalıyım?
Öğrenci ders kredi yükünü tamamladıktan sonra tez aşamasına geçer. Tez çalışmasının 2. Yarıyılı içerisinde istediği zaman savunabilir. (Uzmanlık alan dersinin süresi 2 yarıyıldır)

30. Yüksek lisans tez jürisi kimlerden oluşur?
Yüksek lisans jürisi, EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç ya da beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci danışman jüri üyesi olamaz.

31. Tez savunması ne şekilde olur?
Jüri üyeleri, söz konusu tezin, doküman ve malzemelerinin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav 60-120 dakika süreli olup, sunum kısmı dinleyicilere açıktır.

32. Tez düzeltme süresi ne kadardır?
EYK Kararanına alındığı tarihinden itibaren 3 aydır.

33. Tezi hakkında “Düzeltme” kararı verilen bir öğrenci ne yapmalıdır?
Tez hakıında düzeltme verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez (konusu) verilir. Danışman değişikliğinde veya yeni bir tez (konusu) için en az 6 ay süre verilir.

34. Tezim kabul edildikten sonra ne yapmam gerekir?
Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin Tez Yazım Kılavuzu’na uygun olarak yazılmış en az 3 (üç) adet ciltlenmiş kopyası ve iki adet CD kaydını, YÖK tez merkezi için gerekli evrak ve dokümanları, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim edilmesi gerekir.

35. Diplomamı yada geçici mezuniyet belgemi benim adıma başka biri alabilir mi?
Hayır alamaz ancak noterden vekâlet verilen kişi alabilir.

36. Öğrenci kimlik kartımı ne zaman alabilirim?
Kesin kayıt tarihinden itibaren 1 ay içerisinde hazırlanır.

37. Öğrenci kimlik kartımı nereden alabilirim?
Üniversitemizin kimlik kartı basımı için anlaşmalı olunan ilgili bankanın kampüs içinde bürosundan öğrenci belgenizle şahsen başvurarak öğrenci kimlik kartınızı alabilirisiniz.

38. Öğrenci belgesi/ Transkript almak istiyorum neler yapmam gerekir?
Enstitü öğrenci işlerine şahsen başvurmalısınız.

39. Öğrenim süremi kaç yıl dondurabilirim?
En fazla iki yarıyıl dondurulabilir.

40. Hangi hallerde ve nasıl kayıt dondurulabilir?
Yüksek lisans programına; hastalık(kendi ve birinci derece yakını), doğum, doğal afet, zorunlu askere gönderilme gibi öğrenim devamını engelleyen haklı ve gerekli nedenlerden dolayı devam edemeyen öğrenciler öğrenim süresini en fazla iki yarıyıl dondurulabilir.

41. Kaydımı donduracağım, harç ödemem gerekiyor mu?
Normal öğrenim süresi (1.,2.,3. ve 4. yarıyıl) içindeki Yüksek Lisans öğrencileri harç yatırmayacaklar. Normal öğrenim süresi aşan Yüksek Lisans öğrencileri (5. ve daha sonraki yarıyılda olanlar) harç ücretini yatırmak zorundalar. Eğer bir yıl (Güz ve Bahar dönemi) için izin almak istiyorsanız ilgili dönemin harç ücretini yatırmanız gerekir. Ara dönemde harç ücreti yatırmaya gerek yoktur. Ancak Bahar ve Güz yarıyılında ve tek dönem izin alırsanız öğrenim harcını yatırmak zorundasınız.

42. Kayıt sildirmek için ne yapmalıyım?
Öğrencinin “kayıt sildirme isteği dilekçesi” ile Enstitümüze şahsen başvurması gerekir.

43. Bilimsel hazırlık dersleri hangi hallerde alınır?
Öğrenci Lisans eğitimi yaptığı ana bilim dalı dışında farklı bir anabilim dalında lisansüstü eğitim yapıyorsa eksikleri giderebilmek için aralıksız en fazla iki yarıyıl Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir.


44. Bilimsel Hazırlık programı geçme notu nedir?

Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları ve diğer konularda alınanlisansüstü dersler iseAdıyamanÜniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin lisansüstü programlar için belirlenen esasları uygulanır , Lisans dersleri için ise Adıyaman Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen esasları uygulanır.

45. Askerlik Tecili nasıl yapılır?
Kesin kayıtlar sırasında Erkek öğrenciler bağlı bulundukları Askerlik Dairesi Başkanlığından askerlik müsaade belgesini öğrenciler teslim etmek zorundalar. Enstitümüzce gerekli yazışmalar yapılmak suretiyle Tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin 3 yıl ,Tezli yüksek lisans öğrencilerinin ise 3 yıl 4 ay tecili yapılır. Kaydını yenilemeyen öğrencilerin Askeralma Bölge Başkanlığıyla gerekli yazışmalar yapılarak tecili iptal edilir. Tezsiz yüksek lisans öğrencileri 3 yıl, Tezli yüksek lisans öğrencileri 3 yıl 4 ay sonunda ( tecil süreleri sonunda) mezun olamamaları durumda yeniden tecil işlemi yapılmaz. Bu durum öğrencinin kayıt yenilemesine engel değildir. Askerlikle ilgili bundan sonraki süreç enstitüyü ilgilendirmez ve askerlikle ilgili problemler (tecil vb.) askerlik şubesi ile öğrenci arasında çözümlenir.

Ancak askerlikle ilgili oluşacak bütün sorumluluk( öğrenci yoklama kaçağı durumuna düşmesi gibi) öğrenciye aittir. Askerlikgörevini ifa ettikten sonra terhis belgelerini ibraz ederek kayıtlarını yenileyebilirler. Bakaya durumundaki öğrenciler bakaya durumunun sonuçlandığına dair mahkeme kararı getirmeleri halinde ilgili askerlik daire başkanlıklarına teklifte bulunulur.

46. Askere gitmek istiyorum ne yapmam gerekir?
Askere gitmek isteyen erkek öğrenciler; (varsa çağrı pusulası ile birlikte) askerlik tecil iptali için dilekçe doldurarak Enstitüye verir. Öğrenci Askerlik görevinin bitiminde terhis belgesinin fotokopisini Enstitüye sunduktan sonra kayıt yenilemek suretiyle öğrenimine kaldığı yerden devam edebilir.

47. Askerlik görev sürem eğitim süremden sayılır mı?
Askere gidecek öğrenci ilgili evrakları enstitüye teslim ederek izin talebinde bulunması gerekir. Askerlik göreviniz bitiminde terhis belgenizi enstitüye teslim etmeniz durumunda kayıt yenilemesi yapılır. Askerlik süresi eğitim süresinden sayılır.